Kvantometar – ispitivanje hemijskog sastava

Quantometer - determination of chemical composition