Proizvodnja odlivaka od čelika

  Zahvaljujući prvenstveno dugogodišnjem iskustvu i dobroj opremljenosti Livnica Ljig proizvodi i odlivke koji su godinama bili na listi uvoznih artikala

Livnica Ljig je opredeljena da proizvodi kvalitetan proizvod koji zadovoljava
i ako je moguće prevazilazi očekivanja kupaca-korisnika

Uvođenjem novih tehnologija u proizvodnju stvoreni su uslovi da se
zadovolje i najprobirljiviji kupci odlivaka od čeličnog liva

Livnica Ljig je jedan od najkompletnijih proizvođača vatrootpornih materijala na bazi gvožđa 

IMG_0599
head2

Livnica u Ljigu počela je sa radom 29.11.1964. godine pod nazivom “Prva sedmoljetka“. Proizvodni program je obuhvatao odlivke za potrebe elektro mašinske industrije. Od 1970. godine u proizvodni program uvedeni su odlivci iz oblasti kanalizacionog liva.

Vreme od 1980. do 1986. godine predstavlja period najitezivnijeg rada na izgradnji i rekonstrukciji objekata, kao i nabavci nove opreme. Od 1984. godine livnica počinje livenje odlivaka od ugljeničnog, nisko legiranog i visoko legiranog čeličnog liva. Zahvaljujući tome livnica postaje značajan dobavljač velikih proizvodnih sistema: REIK „Kolubara“, Termoelektrane “Nikola Tesla“ Obrenovac, Kosovskih rudnika uglja Belaćevac i Dobro selo, Termoelektrana“ Obilić A“ i „Obilić B“, Kombinata „Trepča“, Rudnika olovo-cinkane rude, Železara Zenica i Skoplje, Kombinata „Viskoza Loznica“ i „Zorka“ Šabac itd.

Odnos proizvedenog sivog liva i čelika iz godine u godinu menja se u korist čeličnog liva tako da je od 2000. do 2010. taj odnos 40% uslužnog i kanalizacionog sivog liva prema 60% čeličnog liva.

U poslednjih nekoliko godina dodatno se investiralo u livnicu, doveden je novi stručni kadar, osavremenjena proizvodnja, kompletno je modernizovana laboratorija za ispitivanje čelika koja je od januara 2018. godine i akreditovana, tako da je sada livnica sposobna da proizvodi odlivke od najspecifičnijih visokolegiranih materijala. Livnica je danas specijalizovana pre svega za sve vrste čeličnog liva, a sivi liv se proizvodi samo kao izuzetak.

Krug livnice danas zauzima oko 4 hektara, s tim da objekti imaju površinu od 8.200 m2. Time, a i dimenzionisanjem nekih drugih infrastrukturnih objekata i kapaciteta, stvoreni su uslovi za nesmetano proširenje livnice u narednim periodu ukoliko za tim bude bilo potrebe. Direkcija Livnice, koja je zadužena za sva komercijalna pitanja, nalazi se u Beogradu.

Sve ovo dovelo je Livnicu Ljig d.o.o. na mesto jedne od najuglednijih livnica u regionu.