Proizvodnja odlivaka od sivog liva i čelika

  Zahvaljujući u prvom redu, dugogodišnjem iskustvu i dobroj opremljenosti livnica Ljig proizvodi i odlivke koji su godinama bili na listi uvoznih artikala

AD Livnica "Ljig" je opredeljena da proizvodi kvalitetan proizvod koji zadovoljava i ako je moguće prevazilazi očekivanja kupaca-korisnika

Uvođenjem novih tehnologija u proizvodnju stvoreni su uslovi da se zadovolje i najprobirljiviji kupci odlivaka od sivog liva

AD Livnica "Ljig" je jedan od najkompletnijih proizvođača vatrootpornih materijala na bazi gvožđa 

IMG_0599
head2

Livnica u Ljigu počela je sa radom 29.11.1964. godine pod nazivom “Prva sedmoljetka“. Proizvodni program je obuhvatao odlivke za potrebe elektro mašinske industrije. Od 1970. godine u proizvodni program uvedeni su odlivci iz oblasti kanalizacionog liva, a krajem sedamdesetih godina kada je dostignuta proizvodanja od preko 3000 tona odlivaka godišnje javila se ideja o preorijentaciji na odlivke koji su bili profitabilniji od građevinskog, kanalizacionog liva koji je dominirao u proizvodnji sa oko 80%.

Vreme od 1980. do 1986. godine predstavlja period najitezivnijeg rada na izgradnji i rekonstrukciji objekata, kao i nabavci nove opreme. Od 1984 godine livnica počinje livenje odlivaka od čeličnog liva ugljeničnog, nisko legiranog i visoko legiranog hemijskog sastava. Zahvaljujući tome livnica postaje značajan dobavljač velikih proizvodnih sistema: REIK „Kolubara“, Termoelektrane “Nikola Tesla“ Obrenovac, Kosovskih rudnika uglja Belaćevac i Dobro selo, Termoelektrana“ Obilić A“ i „Obilić B“, Kombinata „Trepča“, Rudnika olovo-cinkane rude, Železara Zenica i Skoplje, Kombinata „Viskoza Loznica“ i „Zorka“ Šabac itd.

Krizni period od 1990. do 1995. godine ostavio je traga na poslovanje livnice ali zahvaljujući fleksibilnosti opreme i prilagođavanju potrebama kupaca kako za male tako i za velike serije, a i težine pojedinih odlivaka, livnica se održala. Nestabilni uslovi privređivanja nametnuli su livnici dosta širok proizvodni program na sivom livu i čeliku. Odnos odlivenog sivog liva i čelika iz godine u godinu menja se na stranu čeličnog liva tako da je od 2000. do 2010. taj odnos 40% uslužnog i kanalizacionog sivog liva prema 60% čeličnog liva.

U poslednjih nekoliko godina dodatno se investiralo u livnicu, doveden je novi stučni kadar, osavremenjena proizvodnja, kompletno je modernizovana laboratorija za ispitivanje čelika i u fazi je akreditacije, tako da je sada livnica sposobna da proizvodi odlivke od najspecifičnijih visokolegiranih materijala. Odnos čelični liv u odnosu na sivi liv je sada 90% prema 10% u korist čeličnog liva.

Krug livnice danas zauzima oko 4 hektara, s tim što objekti zauzimaju 8.200 m2 površine. Time, a i dimenzionisanjem nekih drugih infrastrukturnih objekata i kapaciteta stvoreni su uslovi za nesmetano proširenje livnice u narednim periodima ukoliko za tim bude bilo potrebe.

Sve ovo dovelo je Livnicu Ljig AD na mesto jedne od najuglednijih livnica u regionu.